جهاد

سید قطب رحمه الله در کتاب «معالم فی الطریق» می‌فرماید: «جنگ میان مومنان و دشمنان جنگ عقیده است و اصلاً این جنگ جز عقیده، بخاطر هیچ چیز دیگری نیست و دشمنانشان بجز ایمان هیچ جرم و گناهی ازآنها سراغ ندارند و جز بخاطر عقیده، ازآنها خشمگین و ناخرسند نیستند.
اگر سرزمین جهاد را وداع گفتی به نظرت دیگر چطور پاهایت غبار آلود می شود؟؟ در این مقاله ده دلیل ثبات دهنده برای اهل غربت و جهاد و سوال مذکور را بخوانید.
به راستی که عشق به جهاد تمام زندگی ، شعور و احساسات و قلب و درونم را در برگرفته است و سوره توبه با آیات محکمش که قانون و حکم نهایی را برای جهاد در این دین و تا روز قیامت عرضه کرده است. تا قلبم از شدت درد به تنگ آید و نفس و…
تمام حقوق مادی و معنوی برای تمکین محفوظ است