25 مهر, 1398

خوارج

نصیحتی دلسوزانه برای آنان که با خلوص نیت و با قصد اقامه ی دین به تنظیم دوله پیوستند
تمام حقوق مادی و معنوی برای تمکین محفوظ است