02 بهمن, 1398

امروز در مورد یکی از صحابه به نام جلیبیب رضی الله عنه سخن خواهیم گفت اما او کیست؟

صحابی گرانقدر جلیبیب رضی الله عنه خانواده مشهوری ندارد، نه مال و دارایی ای دارد و نه پست و مقام و چیزی! او فقیر است. لباس کهنه و پوسیده بر تن دارد بد شکل و بدچهره است اما خوش اخلاق است و خوی شوخ طبعی در او بود و با وجود تمام این ها مجرد نیز  بود.

تمام حقوق مادی و معنوی برای تمکین محفوظ است