25 مهر, 1398

امارت اسلامی افغانستان در سایت رسمی خود به مناسبت 39مین سالروز تهاجم شوروی به این کشور بیانیه‌ای رسمی صادر کرد.

در این بیانیه آمده است که: "همچون امریکای امروزی، اتحاد شورویِ آن زمان نیز هنگام یورش بر افغانستان در صدد تسخیر جهان بود. آن ها پس از سلطه بر اروپای شرقی می خواستند

تمام حقوق مادی و معنوی برای تمکین محفوظ است