30 تیر, 1398

نیروی انتظامی شهرستان سراوان بلوچستان 200 کیسه برنج مدرسه دینی اهل سنت را مصادره کرد.

این 200 کیسه برنج برای مصرف "مدرسه دینی عین العلوم گشت" خریداری شده بود که توسط نیروی انتظامی این شهر متوقف و مصادره شد.

تمام حقوق مادی و معنوی برای تمکین محفوظ است