سوال هفته

بر کسی پوشیده نیست که امروز رسانه ها توانسته اند نفوذ بسزایی در جوامع بشری داشته باشند. جامعه‌ی ما نیز از این موضوع مستثنا نیست.رسانه های فارسی زبان وابسته به کشورهای غربی نیز بخش بزرگی از این میدان را در اختیار دارند و با هزینه‌های فراوان روز به روز در حال پیشرفت هستند.
بر کسی پوشیده نیست که امروز رسانه ها توانسته اند نفوذ بسزایی در جوامع بشری داشته باشند. جامعه‌ی ما نیز از این موضوع مستثنا نیست.رسانه های فارسی زبان وابسته به کشورهای غربی نیز بخش بزرگی از این میدان را در اختیار دارند و با هزینه‌های فراوان روز به روز در حال پیشرفت هستند.
تمام حقوق مادی و معنوی برای تمکین محفوظ است